mgr Magdalena Kobylarczyk

• Psycholog, specjalność psychologia rodziny, rozwoju i edukacji z przygotowaniem pedagogicznym
(Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, studia magisterskie; Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, studia podyplomowe: przygotowanie pedagogiczne)
• Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, Polskiego Stowarzyszenia • Studentów i Absolwentów Psychologii
• Asystent i doktorantka w Zakładzie Psychologii Zdrowia, Instytutu Psychologii, Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.
• Dyrektor w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
• Trener i szkoleniowiec (ukończyłam studium psychoterapii i treningu interpersonalnego).

Biorę udział w wielu projektach unijnych na terenie województwa łódzkiego. Uczestniczę w warsztatach i szkoleniach, ciągle podnosząc swoje kompetencje i wiedzę („Terapia motywacyjna nastolatka”, „Motywowanie uczniów do nauki”, „Radzenie sobie ze stresem”, „Radzenie sobie z trudnym zachowaniem ucznia”, „Współpraca z rodzicami”, „Jak się uczyć, czyli o tym, co zrobić, by osiągnąć sukces edukacyjny”, „Terapia ręki”, i in.).
Moją pasją jest praca w dziećmi. Największa radość sprawia mi uśmiech na twarzy moich podopiecznych oraz na twarzy ich rodziców

mgr Kamila Tomaszewska

• Psycholog o specjalności psychologia rodziny, rozwoju i edukacji (Uniwersytet Łódzki)
• Mediator w sprawach karnych (pozycja 47 na liście Sądu Okręgowego w Łodzi) – absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Łódzkim
• Terapeuta pedagogiczny (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi)
• Pracuję jako psycholog w szkołach podstawowych (w tym integracyjnej) oraz Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych w Pabianicach
• Współpracuję z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Pabianicach
• Członek Zarządu Ośrodka Mediacji, Negocjacji i Interwencji Kryzysowej
• Wykładowca w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi z zakresu mediacji

mgr Gabriela Wyrębska

Certyfikowany trener umiejętności społecznych (TUS), Animator czasu wolnego. Psycholog specjalność kliniczna. Trener Neurobiofeedback.Certyfikowany Terapeuta metody KidsSkills – Dam Radę.

mgr Aneta Zając – terapeuta SI, oligofrenopedagog
mgr Ewelina Zielonka – neurologopeda

Jestem absolwentką Filologii Polskiej ze specjalizacją nauczycielską i pragmalingwistyczną na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych studiów logopedycznych i neurologopedycznych. Dzięki odbytym praktykom i stażom w przedszkolach, szkołach, PPP i szpitalach poznałam specyfikę pracy z dziećmi i dorosłymi. Obecnie pracuję z dziećmi z autyzmem, Zespołem Aspergera, ciężkimi wadami wrodzonymi i genetycznymi, porażeniem mózgowym, opóźnionym rozwojem mowy, dużymi ubytkami słuchu, upośledzeniem umysłowym, zaburzeniami zachowania, rozszczepami warg i podniebienia oraz innymi specyficznymi problemami rozwojowymi. Ponadto jako logopeda współpracuję z łódzkimi przedszkolami i prywatnymi gabinetami, gdzie moimi głównymi celami są korekcja i zapobieganie wadom wymowy o różnorakiej etiologii, przeprowadzanie diagnoz, ustalanie indywidualnych i grupowych planów terapii oraz rehabilitacja chorych z uszkodzeniami OUN.

Jako osoba stale dążąca do zapewniania pacjentowi i jego rodzinie jak najlepszych efektów terapii ciągle poszerzam swoje kompetencje zawodowe. Ukończyłam liczne kursy oraz uczestniczyłam w wielu konferencjach poświęconych pracy z osobami mającymi problemy
z porozumiewaniem się (werbalnym i niewerbalnym), czytaniem i pisaniem (m.in. „Wczesna nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną”, „Nabywanie sprawności językowych i ruchowych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” „Wykorzystywanie elementów Metody Verbo-Tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej”, „Terapeuta Behawioralny Dzieci z Autyzmem”, „MAKATON”, Afazja dziecięca, niedokształcenie mowy o typie afazji (pochodzenia korowego), alalia. Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami mowy uwarunkowanymi korowo”,  „Zastosowanie metody integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego”), spożywaniem posiłków i nieprawidłowym napięciem mięśniowym („Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych. Usprawnianie”). Ponadto posiadam kwalifikacje do prowadzenia terapii wg programu terapeutycznego dr Swietłany Masgutowej z zakresu integracji odruchów ustno-twarzowych – stosowanej u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, z trudnościami artykulacyjnymi, a także przy braku systemów koordynacji związanych z twarzą u dorosłych po uszkodzeniach mózgu oraz jestem certyfikowanym terapeutą Indywidualnej Stymulacji Słuchowej Metodą Johansena.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Kurs Polskiego Języka Migowego (Kurs elementarny cz. II).
 • Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego jako nowe spektrum zaburzeń na poziomie CUN – diagnoza i terapia.
 • Terapeuta Behawioralny Dzieci z Autyzmem Moduł III.
 • Metoda Integracji Sensorycznej – wspomaganie rozwoju dziecka w placówce edukacyjnej i w domu.
 • Terapeuta Behawioralny Dzieci z Autyzmem Moduł II.
 • Diagnoza i terapia logopedyczna osób z uszkodzeniem prawej półkuli mózgu (warsztaty ukończone certyfikatem).
 • VB-Mapp – ocena umiejętności i planowanie terapii dla dzieci z autyzmem.
 • Kurs Metody Johansen IAS (kurs ukończony certyfikatem).
 • Zastosowanie metody integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego.
 • Kurs Polskiego Języka Migowego (Kurs elementarny cz. I).
 • Afazja dziecięca, niedokształcenie mowy o typie afazji (pochodzenia korowego), alalia. Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami mowy uwarunkowanymi korowo (warsztaty ukończone certyfikatem).
 • Wykorzystywanie elementów Metody Verbo-Tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej część I (warsztaty ukończone certyfikatem).
 • Terapeuta Behawioralny Dzieci z Autyzmem Moduł I (warsztaty ukończone certyfikatem).
 • Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych. Usprawnianie. (warsztaty ukończone certyfikatem).
 • Diagnostyka mózgu w uszkodzeniach neurologicznych, funkcje kory mózgowej, odczytywanie dokumentacji medycznej pacjenta, neuroobrazowanie w klinicznej diagnozie logopedycznej (warsztaty ukończone certyfikatem).
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej (warsztaty ukończone certyfikatem).
 • Integracja odruchów ustno-twarzowych według metody dr Swietłany Masgutowej (warsztaty ukończone certyfikatem).
 • MAKATON – Zabawy w Makatonie (warsztaty ukończone certyfikatem.
 • MAKATON I stopień (warsztaty ukończone certyfikatem)
 • Nabywanie sprawności językowych i ruchowych u dzieci
  w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (warsztaty).
 • Świat rysowanych liter i wyrazów – praktyczne ćwiczenia rozwijające umiejętność pisania (warsztaty).
 • Moje sylabki – wczesna nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną (warsztaty).
 • Muzyka w logopedii. Terapia, wspomaganie, wsparcie – różne drogi, jeden cel (konferencja).
mgr Karolina Bąkowska – logopeda
mgr Przemysław Bakus – pedagog, psycholog, doradca zawodowy

– Nauczyciel kontraktowy, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna.
– Psycholog o specjalności: psychologia doradztwa zawodowego i biznesu, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi,
– Pedagogika Ogólna ( Uniwersytet Łódzki),
– Ukończone specjalizacje: Pomoc psychologiczno – pedagogiczna, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi,
– Pedagogika wczesno – szkolna z j. angielskim, Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Pabianicach.
– Certyfikat Centrum Kształcenia Biznesu w Pabianicach (poziom rozszerzony). Biegła znajomość j. angielskiego (w mowie i piśmie)

Prowadzę grupowe i indywidualne poradnictwo pedagogiczne z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Moje działania przyczyniają się do tego, że dzieci robią coraz większe postępy w nauce języka polskiego i angielskiego zarówno w pisaniu wypracowań jak i w ortografii, gramatyce.
Pomagam uczniom szkół średnich i studentom w wytyczaniu celów zawodowych. Przygotowuję ich do rozmowy kwalifikacyjnej i prowadzę trening umiejętności interpersonalnych.
Posiadam doświadczenie pedagogiczne w pracy z dziećmi i młodzieżą przejawiającą specyficzne trudności w nauce. Wykorzystuję je z powodzeniem w terapii pedagogicznej jak i na zajęciach korekcyjno wyrównawczych z dziećmi.
Do moich obowiązków należy także diagnoza pedagogiczna w kierunku dysleksji, dysgrafii i dyskalkulii oraz prowadzenie stosownej dokumentacji pedagogicznej.

Przeprowadziłem:
– w Gimnazjum w klasach I, II i III szkolenie na temat „Uzależnienia- jak nie stracić tego co dla mnie ważne”
– zajęcia psycho-edukacyjne na temat „Uzależnienie od komputera i Internetu” w Szkole Podstawowej w klasach VI.
– cykl zajęć z Komunikacji Interpersonalnej dla uczniów V i VI klasy Szkół Podstawowych oraz I klasy Gimnazjum.
Przeprowadziłem także warsztaty dla rodziców: „Jak rozmawiać z własnym dzieckiem?”, „Jak rozmawiać z nastolatkiem?”.
Obecnie prowadzę warsztaty z doradztwa zawodowego:
– „Podejmowanie decyzji o wyborze zawodu na drodze do poznawania samego siebie” dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
– „Jak radzić sobie ze stresem na rozmowie kwalifikacyjnej?” dla uczniów szkół średnich.
Uczestniczyłem między innymi w następujących szkoleniach szkoleniach: „18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu”, „Jak pomóc osiągnąć dziecku sukces edukacyjny?”, „Jak doskonalić szkolne umiejętności uczenia się?”, „Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole i przedszkolu w świetle zmian oświatowych”
Brałem udział w konferencjach naukowych, wygłaszając referaty na temat:
– „Rodzina patologiczna i dysfunkcyjna – przyczyny, funkcjonowanie i konsekwencje społeczne”.
– „Podmiotowe i rodzinne uwarunkowania wyboru zawodu”.
– „Postawy rodzicielskie a zachowanie się dziecka”.
Interesują mnie zagadnienia związane z problemami współczesnej rodziny, uzależnienie od komputera i Internetu wśród dzieci i młodzieży, cyberprzemoc, psychologia doradztwa zawodowego i biznesu. Lubię wędrówki górskie i turystykę.